Новини и събития назад

Забавен поглед към историята и археологията

16.12.2020

Един от партньорите в проект „Мемофиш“ – Регионалният исторически музей Русе, продължава да работи за привличане на интереса към културното наследство на Дунавския регион, като се включва в международния проект ArcheoDanube, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“.

Проектът ще се осъществява в 22 места по поречието на р. Дунав, едно от което е град Русе. Той ще развие нови подходи към концепцията за опазване и представяне на наследството по отношение на принципите на градското планиране и градоустройствения дизайн. За целта Русенският музей ще привлече различни сектори - академични среди, бизнес, администрация и гражданско общество.

Проектът ArcheoDanube има за цел да превърне историята и археологията в забавление с иновативните инструменти на съвременните технологии, като включва 3D модели, игри и приложения.

Можете да проследите развитието на проекта във фейсбук - www.facebook.com/ArcheoDanube


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH