Новини и събития назад

Нови кораби и модерни технологии

19.01.2022

FAIRway Danube – първият инвестиционен проект, обхващащ целия Дунав и финансиран от Механизма за свързване на Европа, беше успешно приключен през декември 2021 г. С изпълнението му се подобрява корабоплаването по реката чрез координирано закупуване на модерно оборудване за хидроложки услуги. Обединявайки усилията си, партньорите по проекта гарантират и свободния достъп до събраната информация за потребителите.

В рамките на проекта Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ достави катер за хидрографски проучвания на реката, кораба „Осъм“, който се грижи за обозначаването на фарватера в общия българо-румънски участък и осигурява безпроблемно корабоплаване.

Също така бяха инсталирани 10 броя автоматични станции за измерване на водното ниво. Събраната информация се използва за изготвяне на прогноза за водните нива при станции Оряхово, Никопол, Свищов, Русе и Силистра за следващите седем дни.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH