Новини и събития назад

ОБСЪДИХА НОВИ ИДЕИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА РИБАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ

25.03.2019

Представители на нестопански организации и публичната администрация, експерти по регионално развитие, университетски преподаватели и специалисти по устройство на територията се събраха на 22 и 23 март в Тутракан, за да обсъдят местната стратегия за развитие на рибарската общност в региона Силистра – Кълъраш.

Форум сесията беше ръководена от Здравко Сечков, изпълнителен директор на „ФРМС  Консулт“, изпълнител на поръчката за създаване на стратегията. Той представи анализа на възможностите за развитие и заплахите пред културно-историческото наследство на рибарските общности, както и предлаганите приоритети и мерки за неговото съхраняване и използване за икономическо развитие.

Участниците дискутираха конкретни промени в законодателството и регионални практики, които да улеснят опазването и експонирането на културното наследство на рибарските общности в региона. По-късно те имаха възможността да се запознаят с атрактивните туристически обекти на материалното и нематериално наследство на рибарската общност в град Тутракан, както и да споделят свои предложения за развитие на туризма в трансграничния регион. Техните проектни идеи включват: рекламиране на региона Силистра-Кълъраш като част от Дунавския културен маршрут, създаване на нови регламентирани места за настаняване и хранене по поречието на Дунав около двата града, които да са в близост до реката и природата, организиране на съвместните спортни и културни инициативи, посветени на реката и др.

Обсъждането беше първото от поредицата от пет форума, посветени на   стратегиите за съвместно развитие в 10 рибарски общности на трансграничния регион Румъния - България, създадени по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“, който се изпълнява от Българо-румънската търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш и Местната инициативна рибарска група „Дунаря Кълърашеана“ с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH