Новини и събития назад

Отглеждат застрашената риба главоч

11.04.2022

В парк "Централен Балкан" размножават в контролирани лабораторни условия застрашения от изчезване вид - сладководната риба главоч, съобщава БТА.

Лаборатория е оборудвана с апарати за постоянен контрол на температурата, кислородното съдържание, съдържанието на амониеви и азотни съединения, рН и електропроводимост. Размерите на аквариумите са съобразени с естествените условия, които обитава главочът в басейна на река Вит – мястото, където са уловени рибките. Това осигурява лесна адаптация към изкуствените условия в лабораторията, където се следи и за обратното адаптиране на рибките при връщането им в естествена среда.

Лабораторията разполага със съоръжения за инкубация на хайвер за целите на in vitro размножаването. Оборудвана е и система за отглеждане на жива храна (ларви на насекоми), с която ще се храни главочът. Засега се отглеждат 20 броя главочи, уловени от донорни популации. Полученото потомство ще бъде разселено на три места в парк „Централен Балкан“.

Първоначално са проучени басейните на реките Вит, Осъм и Янтра и е направена оценка за състоянието на популациите на вида. По-късно са определени три участъка за въвеждане на екземплярите, получени при лабораторни условия.

Природозащитният статус в България на главоча е критично застрашен, посочиха от парка. Рибата обитава горните течения на реките - с бързотечащи, студени води. Тя се храни с безгръбначни животни и малки рибки, а видът е застрашен от изчезване в национален и европейски мащаб.


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH