Партньори

Водещ партньор
Българо-румънска търговско-промишлена палата

Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) е бизнес асоциация основана през 2003 г. с основна цел да подпомогне социално-икономическото развитие на Румъния и България и сътрудничеството между местните фирми и партньори от ЕС.

Оттогава Палатата предоставя различни информационни и консултантски услуги на съседните региони и икономическите общности на двете страни с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и подпомагане на изграждането на капацитет за растеж и разширяване. Една от целите на БРТПП е да подпомага икономическите агенти и публичните власти в България и Румъния за насърчаване на сътрудничеството и обмена на опит по теми от общ интерес. Основни теми са конкурентоспособността, иновациите, енергийната ефективност и ВЕИ, транспортът, туризмът, околната среда, заетостта. За тази цел Палатата инициира съвместни действия и осъществява международни проекти, насочени към споделяне на опит и добри практики.

Освен това БРТПП инициира семинари, тематични уъркшопове и дискусионни форуми за такива тематики, за да надгради съществуващия капацитет, да разпространи знания и добри практики, да наложи препоръки за подобряване на регулациите, засягащи бизнеса в двете страни..

 

Контакти:
Русе, България, ул. Войводова 12-14
+359 82 507 606
info@brcci.eu

 

 

НПО „Паралел-Силистра“

“Паралел Силистра” е неправителствена и нестопанска организация, която насърчава развитието на гражданското общество и ученето през целия живот. От 2004 г. Паралел-Силистра работи за развитие на общността, международно сътрудничество и устойчивост.

Главни цели:

1. Изпълнение на европейски ценности в гражданското общество;

2. Даване на шансове на младите хора и подпомагане на личното им развитие;

3. Стимулиране на безплатния обмен на идеи, информация и знания за междукултурните ценности

4. Преподаване и насърчаване на устойчивото развитие

Целеви групи: млади хора, възрастни, местни и международни НПО-та

 

Контакти:
Силистра, България, ул. Добруджа 41, вх. Б, ет. 3, офис 10
+359 888 494 077
office@paralel-silistra.net

 

 

Регионален исторически музей - Русе

Русенският регионален исторически музей провежда своите културни дейности на територията на област Русе. Създаден е на 1 януари 1904 г. като музейна сбирка в Момчешката гимназия. Музейният фонд съдържа над 150 000 броя културни ценности. Музеят развива своята дейност във връзка със съхраняването и излагането на движимите културни ценности, материалното и нематериалното културно наследство и изследванията на историята и природата на Североизточна България.

 

Контакти:
Русе, България, пл. “Ал. Батенберг” 3
+359 82 825 002
nenoff@abv.bg

 

 

Access Association Calarasi

Подпомагане на всички форми на икономическо и социално, мултикултурно, спортно, многоетническо, религиозно и многонационално сътрудничество (особено в Еврорегиона на Долен Дунав) за устойчиво икономическо и социално развитие; Популяризиране и валоризация на културата във всичките й форми на изразяване.

 

Контакти:
Кълъраш, Румъния, 75, ул. Sf. Nicolae
+40 730 025010
viomiranca@gmail.com

 

 

FLAG “Dunarea Calaraseana”

“Dunarea Calaraseana” Fisheries Local Action Group Association е независим румънски юридически субект на частното право, създаден с обществена полза. Асоциацията може да отваря клонове и в други градове или области в страната или чужбина; може да установи връзки за сътрудничество с подобна организация или да се присъедини към съюзи или федерации, с други институции и физически или юридически лица в страната и чужбина, за да изпълни целта си.

 

Контакти:
Кълъраш, Румъния ул. Progresul 17, блок BBB, ет. 3
+40 242 311161
office@dunareacalaraseana.ro

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH