Продукти по проекта

СТРАТЕГИИ

ОБЩА ПОЛИТИКА

ОБЩ МЕНИДЖМЪНТ ПЛАН

КУЛТУРАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

 

СТРАТЕГИИ

Наследството на рибарските общности в трансграничната зона Румъния – България е многопластова тема, защото в нея се фокусират древно познание за природата и съвременни умения. То се отнася както за тайните на един изчезващ занаят, така и за похватите за съхраняване на речния свят.

Наследството на рибарските групи е слабо познато извън техните селища дори за изследователите. Затова то не е разбрано от съвременните хора, които не могат да се възползват от него, за да опазват природата си, да осигурят нови работни места и нови приходи чрез алтернативни туристически форми.

Партньорите по проекта „Мемофиш“ имат решения за част от тези проблеми, които са изложени в разработените стратегии на рибарските общности в пет двойки селища със съхранени рибарски традиции. Те са модели как забравеното наследство може отново да стане ценно за съвременните хора и да намери мястото си в новите подходи за развитие.

Трансграничните стратегии са за следните двойки селища:

Силистра (Татарица) – Кълъраш

Ветрен (Сребърна) -  Мощищя-Галаци

Тутракан – Олтеница

Русе (Бръшлен) – Гюргево

Видин (Кутово, Антимово) – Калафат 

 

ОБЩА ПОЛИТИКА

Една от целите на проект „Мемофиш“ е да се идентифицират актуални политики и практики за опазване на културното наследство на рибарските общности на транснационално, регионално и  местно равнище, да се открои мястото и възможностите на формалното и неформалното образование в този процес, да се представят налични форми и средства за опазване на културното наследство, като по този начин се подчертае необходимостта от трайни връзки между институции на различни равнища, участващи в процеса на опазване на наследството. 

Всички тези теми са обединени в документа „Обща политика за опазване, развитие и оползотворяване на наследството на рибарските общности“, който формулира визията,  стратегическите цели и приоритети за опазването на наследството, както и неговото представяне, споделяне и устойчиво използване като културен и туристически продукт. Насоките на общата политика са разработени в конкретика в стратегическите планове на пет двойки селища, създадени по проекта – с тях можете да се запознаете тук.

 

ОБЩ МЕНИДЖМЪНТ ПЛАН

За да осигурят устойчивост на проектните резултати, партньорите в проект „Мемофиш“ публикуват Мениджмънт план за съвместна комерсиализация на туристическите продукти.

Той е създаден в подкрепа на организациите от трансграничния регион, работещи в сферата на регионалното развитие и туризма. Документът е практическо маркетинг ръководство за комерсиализиране на проектните туристическите продукти, които имат потенциала да генерират ползи за общностите в регионите край река Дунав.

 

КУЛТУРАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Документът „Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културното наследството“ представлява проучване и представяне на примери за влиянието – в културен, социален, икономически и екологичен аспект, на глобалните промени върху културно-историческото наследство на река Дунав.

Документът излага обобщено политиката на Европейския съюз в областта на културно-историческото наследство, стратегическото регионално планиране и мерките, които предприема съюзът за подкрепа на културните и творческите индустрии, като се спира на ролята на ЕК в този процес.

Другата голяма тема в документа е влиянието на глобалните промени върху културно-историческото наследство на река Дунав, за което са дадени интересни примери как се опазва урбанистичната среда край реката, как културните маршрути допринасят за местния просперитет, как традиционният риболов може да съчетава традиции и съвременност.

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH