Новини и събития назад

Младежки иновативни идеи допълват “Културата има значение!”

28.11.2019

Шест младежки проекта бяха разработени по време на иновационния лагер „Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния - България“, който се състоя на 21-22 ноември 2019 г. в Силистра. Три от тях бяха класирани от журито с председател Юлия Баховски: “Пеликаните на Дунав” – трето място, “Трансгранично бъдеще” – второ място и “Радецки” – първо място.

Участниците в дискусиите бяха подпомогнати от бизнес консултанти, между които представители на “Ротари клуб-Силистра” и бизнес общността в града. Идеите бяха дискутирани с румънските партньори от Търговско-промишлената камара в Кълъраш и Сдружение “Акчес”.

Тази година иновационният лагер се провежда за трети път и е във връзка със Световната седмица на предприемачеството. Събитието беше тържествено открито от Областния управител на Силистра г-н Ивелин Статев и началника на Регионалното управление на образованието д-р Габриела Миткова. В него участваха преподавателите от Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов и доц. д-р Емил Коцев. Ценен беше и приносът на Николай Неков, силистренец, който развива маркетинг бизнес в София.

Всички младежки разработки ще станат част от документа „Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото наследство“, който е един от основните резултати на проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“.

Организатори на иновационния лагер са РУО-Силистра, Община Силистра и СНЦ „Паралел - Силистра” - партньор в проекта „Мемофиш“, изпълняван от пет организации от България и Румъния с водещ партньор Българо-румънската търговско-промишлена палата.

 


 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH