За проекта

Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Разкази за дунавската цивилизация“
 
Проблемите

Природните ресурси по поречието на река Дунав се експлоатират по разрушителен начин, който се превръща в заплаха за цялата екосистема на реката. Има обаче и добри примери - рибарските общности от българската и румънската страна, запазили своето богато културно наследство, умело съчетават използването на наличните ресурси за поминъка си със защитата на околната среда.

За да се преодолее привидното противоречие между опазването на екосистемите и икономическите потребности на населението покрай реката, партньорите по проекта МЕМОФИШ се фокусират върху изследване на наследството на трансграничните рибарски общности и популяризирането на техните практики като пример за съхраняване на водната и земната екосистема.

 

Дейностите

Проектните дейности са насочени към 10 селища на трансграничния регион със съхранени традиции на рибарските общности. Те са обединени по териториалната си близост в 5 двойки:

  • Силистра (Татарица) – Кълъраш
  • Ветрен (Сребърна) - Мощищя Галацуй
  • Тутракан – Олтеница
  • Русе (Бръшлен) – Гюргево
  • Видин (Кутово, Антимово) – Калафат

Една от основните проектни дейности е антропологично теренно изследване, чиито резултати – снимки, филми, видеоматериали и интервюта с рибари от България и Румъния, са публикувани онлайн. Материалите могат да се ползват свободно от бъдещи изследователи, от туристически агенции или от хора с интерес към природното и историческото наследство на Дунавския регион.

За да демонстрират, че икономическата печалба може да върви ръка за ръка със защитата на традициите и опазването на околната среда, партньорите прилагат също и похватите на  стратегическото планиране, към което са привлечени хора и организации от региона. Обект на трансгранично планиране са петте двойки селища, като акцентът е върху използването на рибарското наследство в подходите за икономическо развитие.

Проектът включва още два стратегически документа, които обхващат цялата трансгранична зона Румъния – България:

  • „Обща политика за опазване, развитие и оползотворяване на наследството на рибарските общности“
  • „Културата има значение - трансгранично сътрудничество за управление на културното наследството“

Успоредно със стратегическото планиране партньорите създават нови туристически продукти, които включват едновременно селища от двете страни на реката. Те се разработват във варианти за големи групи, младежки групи или семеен туризъм, като съчетават съобразени с интересите на посетителите разнообразни предложения за културни обекти, атракции, места за настаняване и хранене, транспорт. В този процес се използват материалите от антропологичното теренно изследване. За промоцията на всеки маршрут се организират промоционални пътувания в трансграничния регион.

 

Период на осъществяване

01.08.2018 - 31.01.2020

 

Финансиране

Проектът се реализира в рамките на Програма Interreg V-A Румъния – България

498 731.45 евро общ бюджет, от които:

  • 423 921.71 евро - принос на Европейския фонд за регионално развитие
  • 66 201.38 евро - принос на националните бюджети на България и Румъния
  • 8 608.36 евро - принос на партньорите

 

Партньори

 

 
Проект „МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на финансирането от ЕС: 423 921, 71 евро

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

 

Copyright © 2019    MEMOFISH